Jdi na obsah Jdi na menu
 


Údržba zanedbaných silnic, výstavba dálnic a větší využití železniční dopravy.

 

Řešení nezaměstnanosti v Libereckém kraji.

 

Podpora rodin s dětmi, které jsou tou nejlepší a nejprozřetelnější investicí do budoucnosti ČR. Oba rodiče mají ve výchově dětí nezastupitelnou roli.

 

Přímá demokracie, odvolatelnost politiků, soudců a budování právního státu (ne mafiánského kapitalismu), kde se schvalují kvalitní zákony, které  platí pro každého stejně, a každý je za svoji  práci také přímo zodpovědný.

 

Přijetí zákona o státní službě jako hlavního protikorupčního pilíře.

 

Potírání korupce a přísný dohled nad veřejnými zakázkami, kde se ztrácí desítky miliard Kč ročně. Vytvoření kvalitní legislativy a pro tuneláře spravedlivé tresty včetně zabavení nezákonně nabytého majetku. Zrušení "náhubkového" zákona.

 

Spravedlivé přerozdělování daní a odstranění diskriminace menších měst a obcí. Razantní omezení v EU nevídané poslanecké imunity i jiných výhod a snížení poslaneckých platů.

 

Další moji prioritou je pomoc téměř 50000 celiakům (a tím i jejich rodinám) odkázaných na celoživotní přísnou finančně velmi náročnou bezlepkovou dietu, která je jejich jediným lékem. Náš stát je vyjímečný v EU tím, že  nemocným celiakům  nepomáhá a zcela je opomíjí a diskriminuje.

 

 

Plně podporuji stanovy Sdružení celiaků České republiky

 

Článek I

 

Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: „Sdružení celiaků České republiky hájící zájmy lidí, kteří jsou ze zdravotních důvodů nuceni dodržovat bezlepkovou dietu, o. s.“, zkratka: „Sdružení celiaků České republiky, o. s.“ (dále jen „sdružení“) Sídlo: Klinika dětí a dorostu, Ke Karlovu 2, Praha 2 IČ: 68405430 Adresa pro doručování: P. O. BOX 20, 252 63 Roztoky

 

Článek II

 

Právní postavení sdružení Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu. Je založené na humanitárních principech a neziskovosti. Je právnickou organizací občanů a právnických členů, jejímž trvalým posláním je pomáhat dětem i dospělým postiženým nesnášenlivostí lepku v souladu s obecně platnými předpisy.

 

Článek III

 

Cíl činnosti sdružení Cílem sdružení je dosažení podmínek ke snesitelnějšímu životu pro lidi, kteří musí dodržovat bezlepkovou dietu. Zejména jde o: jednání s úřady a s politickými představiteli za účelem prosazení takových změn v zákonech, vyhláškách a předpisech, které by byly ve shodě s legislativou platnou v Evropské unii a v dalších vyspělých zemích, odstranění nejrůznějších diskriminačních opatření, ať už při jednání s úřady, při hledání zaměstnání nebo pokud jde o neúměrně vysoké ceny základních potravin, uznání zdravotního postižení a v souvislosti s tím také dosažení například daňových úlev a další podpory ze strany státu tak, jak je obvyklé v Evropské unii a jiných vyspělých zemích, osvětová činnost zaměřená zejména na naprostou neinformovanost laické i odborné veřejnosti a na nejrůznější předsudky a pověry, které v důsledku této neinformovanosti neustále vznikají a dále se šíří, státem garantované a pro všechny výrobce a dovozce závazné zajišťování kontroly obsahu lepku v potravinách, shromažďování a rozšiřování informací o dietě a o léčebných pobytech, pořádání dětských táborů a ozdravných pobytů, účast na odborných konferencích a získávání kontaktů i v zahraničí. vydávání neperiodických publikací Za tímto účelem bude sdružení vydávat zpravodaj a shromažďovat finanční prostředky.

 

Článek IV

 

Členství Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 15 let, které souhlasí se stanovami cíli sdružení. O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě písemné přihlášky výbor sdružení. Členství vzniká dnem přijetí za člena. Dokladem členství je členský průkaz, který je v evidenci sdružení. Součástí členského průkazu bude doklad o zaplacení členského příspěvku na příslušný rok, eventuálně doklad o prominutí jeho zaplacení. Zánik členství: vystoupením člena písemným oznámením, úmrtím člena zrušením členství na základě rozhodnutí výboru, zánikem sdružení, nezaplacením členského příspěvku čestné členství zaniká jeho odejmutím Za den zániku členství se považuje: den, kdy výbor obdrží písemné oznámení o vystoupení člena den úmrtí den, kdy výbor rozhodl o zrušení členství den, kdy sdružení zanikne den, kdy uplynula lhůta pro zaplacení členského příspěvku den, kdy výbor rozhodl o odejmutí čestného členství Při zániku členství je povinností bývalého člena odevzdat členský průkaz.

 

Článek V

 

Práva a povinnosti členů Člen má právo zejména: podílet se na činnosti sdružení, volit do orgánů sdružení, být volen od 18 let do orgánů sdružení, obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření. Člen má povinnost zejména: dodržovat stanovy sdružení, podílet se na plnění cílů sdružení, svědomitě vykovávat funkce v orgánech sdružení, platit členské příspěvky, zúčastňovat se jednání valné hromady Člen je povinen platit členské příspěvky jedenkrát ročně ve výši stanovené valnou hromadou, a to vždy do posledního dne února běžného roku. Nově přijatý člen je povinen zaplatit členský příspěvek do jednoho měsíce od vzniku členství. Jestliže výše příspěvku přesahuje finanční možností člena sdružení, může být od placení příspěvku za běžný rok z rozhodnutí výboru osvobozen nebo mu může být prodloužen termín k jeho zaplacení. Výbor rozhoduje na základě doložené písemné žádosti člena.

 

Článek VI

 

Orgány sdružení Orgány sdružení jsou: valná hromada výbor revizní komise v případě významného rozšíření členské základny zřízení místních klubů.

 

Článek VII

 

Valná hromada Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení. Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení. Valnou hromadu svolává výbor podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. Výbor svolá valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně jedna třetina členů sdružení. Valná hromada zejména: rozhoduje o změnách stanov sdružení, schvaluje úkoly sdružení pro příslušné období, výroční zprávu sdružení, rozpočet sdružení a roční závěrku hospodaření, volí na dobu dvou let členy výboru a revizní komise, rozhoduje o zrušení sdružení, rozhoduje o výši členských příspěvků. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna jedna třetina všech členů. Hlasovací právo členů sdružení je rovné. O změně stanov sdružení a o zrušení sdružení rozhoduje valná hromada nadpoloviční většinou všech členů, v ostatních věcech rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. Pokud není přítomen potřebný počet členů, koná se náhradní valná hromada o jednu hodinu později. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání.Usnesení se přijímají dvoutřetinovou většinou přítomných. Pokud se člen z vážných důvodů nemůže zúčastnit jednání valné hromady, může se k jednotlivým bodům programu vyjádřit písemně. Pokud na základě návrhů členů nedojde ke změně programu jednání valné hromady a podpis člena bude úředně ověřen, bude se jeho hlas počítat při hlasování. Pozvánku na valnou hromadu je výbor povinen zaslat všem členům sdružení nejméně 30 dní před konáním valné hromady. Pozvánka musí obsahovat: místo, datum a hodinu konání pořad jednání výzvu, aby členové veškeré své návrhy k pořadu jednání sdělili výboru písemně tak, aby je výbor obdržel nejméně 15 dní před konáním valné hromady jestliže má být na pořadu jednání změna stanov sdružení, musí pozvánka obsahovat podstatu navrhovaných změn. Návrhy členů sdružení, které nebyly zaslány výboru v písemné podobě dle odst. 5 nemohou být na valné hromadě projednávány.

 

Článek VIII

 

Výbor Výbor je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné hromadě. Výbor má pět členů. Výbor řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními valné hromady. Výbor svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, nejméně čtyřikrát ročně. Výbor zejména: volí ze svých členů předsedu a místopředsedu výboru, koordinuje činnost sdružení, svolává valnou hromadu, zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady, rozhoduje o přijetí za člena sdružení, je oprávněn odmítnout přihlášku bez uvedení důvodu, rozhoduje o zrušení členství, vede evidenci členů a zaplacených členských příspěvků rozhoduje o udělení čestného členství rozhoduje o osvobození od placení členských příspěvků, příp. o prodloužení termínu k jejich zaplacení Předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda výboru zastupují sdružení navenek a jednají jeho jménem. K zajištění činnosti sdružení může výbor zřídit kancelář sdružení. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

 

Článek IX

 

Revizní komise Revizní komise je kontrolním orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné hromadě. Revizní komise má nejméně tři členy. Revizní komise vykonává dohled nad hospodařením sdružení a upozorňuje výbor na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění. Kontrolu provádí nejméně dvakrát ročně. Na svém prvním zasedání zvolí revizní komise z řad svých členů předsedu revizní komise. Předseda této komise je oprávněn zúčastnit se zasedání výboru s hlasem poradním. Pro zasedání valné hromady vypracovává revizní komise zprávu o výsledcích revizí a kontrolní činnosti.

 

Článek X

 

Zásady hospodaření Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem. Zdroji majetku jsou zejména: dotace, dary a příspěvky státních i samosprávních orgánů, dary a příspěvky fyzických a právnických osob, výnosy majetku, příjmy z činností při naplňování cílů sdružení, členské příspěvky. Za hospodaření sdružení odpovídá výbor, který každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně finanční závěrky. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou.

 

Článek XI

 

Zánik sdružení Sdružení zaniká dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením z rozhodnutí valné hromady, rozhodnutím ministerstva vnitra Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.

 

Článek XII

 

Závěrečná ustanovení Sdružení může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a jednací řád sdružení. Sdružení má právo se v souladu s cíli své činnosti obracet na státní orgány s peticemi. Tyto stanovy byly přijaty valnou hromadou dne 18. května 2002 a zcela nahrazují stanovy ze dne 9. 11. 1998, registrované MV ČR pod čj. VS/1-1/37896/98-R. Zveřejněno 15. prosince 2002 v rubrice [Dokumenty]Příspěvků v diskusi: 2 [vstup do diskuse]

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář